>> >> סיום הש"ס בקבר רחל

סיום הש"ס בקבר רחל

הגרמ אלישיב בסיום השס
רבני מוסדות קבר רחל בריקוד במעמד
הרהג ר יוסף קאהן בסיפור הישועה
במעמד נרגש ורווי הוד נחגג סיום הש"ס בקבר רחל
"כך נושעתי בקבר רחל אחר ל"ב שנות צפיה לישועה" – הדים רבים לסיפורו האישי של כ"ק האדמו"ר ממבקשי אמונה הרה"צ רבי יוסף יואל קאהן שליט"א במשאו הנלהב במעמד סיום הש"ס * "ידוע כי רבים שתרמו למוסדות קבר רחל נושעו בישועות גלויות" – ברכת מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א
"מעמד כזה עוד לא נראה בקבר רחל", כך הגדירו זקני וותיקי מתפללי ולומדי קבר רחל את המעמד ההיסטורי של סיום הש"ס אשר נחגג בהתרגשות עצומה לאחר שבע וחצי שנות לימוד, מידי יום ביומו ומידי לילה בלילה, חרף כל הקשיים, מתוך התמדה ועמל התורה בטהרה.
קרוב למאה רבני וחברי הכוללים של מוסדות קבר רחל, השוקדים על תלמודם במשמרות התורה והתפלה, מסביב לשעון החל מחצות לילה ועד למחרתו, סיימו את הש"ס בחמש קבוצות כאשר בכל סדר מתקיים שיעור דף היומי הנלמד בהתמדה ובקדושה.
המעמד הנשגב נפתח בעצרת תפלה ובקשת רחמים, כאשר כל חברי רשת הכוללים מצטרפים למנין התהלים הקבוע של מוסדות קבר רחל, אשר כמידי יום ביומו אמרו את כל ספר התהלים בדביקות ובהתלהבות לעורר רחמי שמים לישועת הכלל והפרט, לאחר תפילת י"ג מידות ותקיעת שופר, הצטופף קהל ההמונים מסביב למצבת קבר רחל אמנו, כאשר בסיום הש"ס כובד הגאון רבי משה אלישיב שליט"א בנו של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל, אשר גם אמר את הקדיש לכבוד הסיום ולעי"נ אביו מרן זצ"ל.
מתוך שמחה של מצוה יצאו ההמונים בריקודי שמחה לכבודה של תורה כאשר זקני קבר רחל מציינים כי לא זכור להם שמחה והתרגשות עצומה כל כך במקום קדוש זה. ההתרגשות בקרב הציבור גברה כאשר הגר"מ שליט"א העלה זכרון הוד קדומים ממעמד התחלת הש"ס של רבני מוסדות קבר רחל במחזור הנוכחי שהתקיים בבית אביו מרן הגרי"ש זצ"ל אשר ליוה בהכוונתו הטהורה את מוסדות קבר רחל על כל צעד ושעל, ואף נשא דברים נרגשים אשר נחקקו בלב השומעים לנצח, כאשר בתוך דבריו יצא מרן זצ"ל מגדרו והתבטא: "כי עפ"י דברי הגר"א עיקר השראת השכינה בזמן הגלות בקבר רחל, ועל כן גם מי שלומד תורה במאה שערים, עליו לדעת כי מקום הישועות זה קבר רחל, ואין לשער גודל הזכות למי שזוכה ליטול חלק בהחזקת התורה של קרוב למאה תלמידי חכמים השוקדים על התורה בקדושה וטהרה בשעות היום והלילה בקבר רחל, כי עי"ז נעשה שותף לכל צינור הישועות הזה".
בסעודת המצוה שנערכה ברוב פאר והדר לגמרה של תורה הסבו המוני מתפללי ולומדי קבר רחל כאשר מתחם מיוחד במרכז ההיכל נשמר עבור רבני וחברי הכוללים ובני משפחותיהם, דברי פתיחה נשא ראש הכוללים בקבר רחל הגאון רבי משה מנחם קלוגר שליט"א אשר בקול נרגש ורוטט מדמעות הביע את שמחת עמלי התורה, ובני משפחותיהם אשר המה שותפים למסירות נפש יומיומית, כאשר נושאים בעול הבית על מנת שבעליהם יוכלו להתמסר ליגיעת התורה ועבודת הבורא כאשר כל המטרה היא רק לעשות נחת רוח לבורא ית"ש וליחד קוב"ה ושכינתיה, הוא ציין בהתרגשות כי מדובר בעצם בחמשה סיומי הש"ס על ידי חמש משמרות של הכוללים בקבר רחל, החל מכולל חצות לילה, דרך כולל בוקר, כולל יום, כולל אחה"צ וכולל ערב.
בהתרגשות בלתי מוסתרת כרה הציבור אזן למשאו הנלהב של כ"ק אדמו"ר ממבקשי אמונה הרה"צ רבי יוסף יואל קאהן שליט"א אשר חשף את סיפור הישועה האישי שלו, כאשר בכח התפילה בקבר רחל זכה להיפקד אחר ל"ב שנות ציפיה לישועה קשים ומיוסרים, וציין כי ידוע לו על עוד כמה ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע שהתחוללו בשנים האחרונות בזכות התפלה בקבר רחל ובזכות התרומה למוסדות קבר רחל. בדבריו הרעיף דברי חיזוק באמונה כי אין עוד מלבדו, וכי רק על ידי הדביקות בבורא עולם מבלי להישבר מכל הקשיים ניתן להיוושע מכל מצב שהוא. בדברים חוצבים להבות אש הלהיב את הקהל להתעורר בעבודת התפלה בהשתפכות הנפש כאשר הוא מציין שאת עיקר החיזוק בזמנים הקשים שאב מדבריו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א כי אין שום יאוש בעולם כלל.
את המשא המרכזי השמיע הגאון רבי צבי ברוורמן שליט"א חבר בד"צ ביתר עילית אשר הרחיב על מעלת התורה כאשר היא נלמדת באש קודש, ואכן על רבני הכוללים של קבר רחל רואים את אש התמדת התורה בטהרתה, כפי שהעיד הגר"צ שליט"א מקרוב בהגיעו תמידין כסדרן לקבר רחל.
בחרדת קודש השמיע את ברכתו המיוחדת של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א אשר מסר למשלחת של מוסדות קבר רחל שנכנסה לבקש את ברכתו לכבוד סיום הש"ס, וכה היו דבריו: "זכות גדול לעם ישראל זה הכולל הקבוע בקבר רחל, זכות התורה והתפלה שם מגין מצרות ורעות רח"ל, מורי חמי [ - מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל] זלה"ה העיד במכתבו על הגרמ"מ קלוגר שכל מעשיו לשם שמים, וידוע כי רבים כבר נושעו שם בישועות גלויות. לכל המסיימים את הש"ס ולכל המסייעים לכולל, ברכה והצלחה".
משא נלהב רווי רגש נשא הרה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א אשר עמד על גודל הזכות העצומה של למודי הכוללים בקבר רחל הממשיכים ישועות לכלל ולפרט כאשר במקום המסוגל לישועות מדורי דורות פותחים את השער לתפלות עמך בית ישראל בכל אתר ואתר, רטט חלף בין הקהל כאשר בקול בוכים תיאר מעדות כלי ראשון את העובדה הידועה בהגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל שזעק בקבר רחל "מאמע מאמע, בנך חיים מבקש אל תפסיקי לבכות".
הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א אב"ד אהבת שלום ציין את הקידוש השם הנשגב שגורם הגרמ"מ קלוגר שליט"א המוכיח קבל עולם ומלואו כי במסירות נפש ובנקיות לשם שמים ניתן להגיע לכל ההישגים הכבירים למעלה מכל מה שניתן לתאר. הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א רב שכונת רמת שלמה הפליא בשבחם של רבני הכוללים השוקדים על תלמודם בהתמדה עצומה ורואים פירות עמלם ביום שמחת סיום הש"ס, הוא הזכיר כי חותנו הגה"צ רבי משה הלברשטם זצ"ל שכיהן כנשיא מוסדות קבר רחל היה נוהג תמיד לומר כי רבני הכוללים הם שלוחים של כל עם ישראל, ואכן רואים שממלאים שליחותם בנאמנות.
בשם רבני הכוללים השמיעו דברי ברכה אחד ממגידי השיעורים בשיעורי הדף היומי בקבר רחל הרה"ג רבי ברוך פנציבסקי אשר גם השמיע פלפול "הדרן" לקשר סיום הש"ס להתחלתו, וכן הרה"ג רבי יואל נחום משינסקי ראש כולל חצות מנחם ציון וראש כולל הלכה בקבר רחל. את משא הנעילה השמיע מייסד ונשיא המוסדות הגה"צ רבי קלמן גרינוולד שליט"א אשר הביא בהרחבה את דברי הרה"ק מקאריץ זיע"א והרה"ק מאפטא זיע"א כי על ידי הלימוד בקבר רחל מקרבים את הגאולה השלימה, וציין את מסירות נפשו של הגמ"מ קלוגר הנושא בעול הקשה ואינו נותן תנומה לעפעפיו לא יום ולא לילה, והכל לשם שמים כדי להגדיל תורה ולהאדירה.
הס הושלך בעת נשמעה ברכת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר מראחמיסטריווקא שליט"א אשר האציל מברכתו הק' וכה אמר: "הזכות הגדול הזה של סיום הש"ס אשר נלמד תמידין כסדרם במקום הקדוש והנורא הזה כאשר ידוע, ומובא בספרים הקדושים שהלימוד בציון קבר רחל אמנו ע"ה מקרב מאד את הגאולה ובבחינת ישיבה על קברה, על כן ברכתי על כל הלומדים אשר סיימו את הש"ס ואלו העוזרים ומסייעים בקיום המפעל הקדוש הזה מוסדות קבר רחל, ועל כל הקהל הקדוש הזה שיתברכו מן השמים בכל מילי דמיטב ברוחניות ובגשמיות, וכל מי שצריך רפואה ישלח לו הקב"ה במהרה רפו"ש, ואלו אשר צריכים זיווגים הגונים ישלח להם הקב"ה מהרה הזיווג הנכון והבריאים יתמידו בבריאותם השלימה, וכן ישפיע השי"ת שפע רב במזוני רוויחא ובניקל, וכל טוב סלה".  

בקול שיר וזמרה והמון חוגג יצא כל הקהל בריקודי שמחה של תורה כאשר במשך שעה ארוכה מפזזים ומרקדים בהתרוממות הנפש ובשבח והודאה לנותן התורה כאשר בחלל מרחפת ההרגשה של "ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת".

ניתן לצפות במעמד הסיום וסעודת המצווה כאן

 
 
לראש העמוד | הדפסת עמוד | שלח קישור לחבר